Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért

 

Az alapítvány adatai:
Alapítás éve: 1997
Név: Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért
Rövid név: Barcsi Művésztelep Alapítvány
Szervezeti formája: közhasznú szervezet
Székhelye: 7570 Barcs, Dózsa Gy. u. 78.
Bankszámlaszám: 10403909 - 39017037 - 00000000
Adószám: 18766822 - 1 - 14

 

 

Nemzetközi Művésztelep, Barcs

 

Az alkotótelep adatai:
Alapítás éve: 1991
Cím: 7575 Barcs, Dózsa Gy. u. 78.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Toldi M. u. 7.
Telefon: +36-20/9839-685, +36-20/9367-316
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

A Kapos ART Képző-és Iparművészeti Egyesület

alapítványt hoz létre az alábbiak szerintI.

1. Az alapítvány neve: Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért
2. Rövidített elnevezés: Barcsi Művésztelep Alapítvány.
3. Az alapító: Kapos ART Képző-és Iparművészeti Egyesület.
4. Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre.
5. Az alapítvány székhelye: 7570 Barcs, Dózsa Gy. u. 78.
6. Levelezési címe: 7400 Kaposvár, Toldi M. u. 7.
7. Képviselő: Halmos Klára, (7400 Kaposvár, Toldi M. u. 7.)
8. Az alapítvány jogi személy.
9. Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet
10. Tevékenysége: A Barcsi Nemzetközi Művésztelep működtetése, képző- és iparművészeti tevékenység, tehetségkutatás, -gondozás, a művészek szakmai érdekvédelme.

 

 

II.

Az alapítvány céljai, tevékenysége:
Az alapítvány művészek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és a kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kulturális tevékenységet folytat – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban tv.)26.-ának c/5 pontja alapján.

A barcsi művésztelep muködtetése:
Kapcsolattartás, együttmuködés az ország művésztelepeit összefogó Symposion Alapítvánnyal és más hazai és nemzetközi művésztelepekkel, valamint képző- iparművészeket tömörítő közösségekkel.

Tehetségkutatást, tehetséggondozást vállal, szakirányú képzést nyújt grafikai műhelyeiben.

Részt vesz a közép- és felsőoktatásban, a művészeti szakokon tanuló hallgatók tanterv szerint előírt művésztelepi gyakorlatának megszervezésében, az oktatásban.

Lehetoséget teremt bel-és külföldi pályakezdő és hivatásos művészek részére alkotó művészeti tevékenység folytatására és grafikai műhelyeiben elmélyült alkotómunka végzésére.

Kiszélesíti a testvérvárosi kapcsolatokat, meghívja a nemzetközi résztvevőket, segíti a magyar művészek részvételét a testvérvárosi rendezvényeken. Alkotótáborokat szervez, külföldi művészeket fogad, és magyar művészeket delegál külföldi tanulmányútra.

Kiadványt készít a művésztelep tevékenységéről, egyéb írott és elektronikus kiadványok megjelentetése.

Hazai és nemzetközi kiállítások szervezése az alapítvány gyűjtemény anyagából.

Művészeti szolgáltatásokat nyújt Barcs város művészeti életének fejlesztése érdekében.

Gyarapítja Barcs város ill. a Dráva Múzeum kortárs művészeti anyagát.

Szakmai érdekképviseletet biztosít a művésztelepen dolgozó művészek részére.

Együttműködés Somogy megye és Barcs város kulturális szakembereivel.

Pályázatok készítése, beadása országos és helyi alapítványokhoz, intézményekhez.

Pályázatokat írhat ki, adományokat gyűjthet.

Az alapítvány szorgalmazza a művésztelepen egy folyamatosan működő alkotóház létrehozását.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdálkodása során elért eredményét a tagok között nem osztja fel, az esetleges eredményt a jelen okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.


III.

Az alapítvány tevékenysége TEÁOR-kódok szerint
7320 Humán kutatás, fejlesztés
7484 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segíto szolgáltatás
7512 Társadalmi szolgáltatások igazgatása
8042 Máshova nem sorolt felnott és egyéb oktatás
9112 Szakmai érdekképviselet
9133 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9231 Alkotó és eloadó-muvészet
9232 Muvészeti kiegészíto tevékenység
9272 Máshova nem sorolható egyéb szabadidos tevékenység


IV.

Az alapítvány vagyoni forrásai:
Az alapítvány induló vagyona 50.000 Ft, melyet a Kapos ART Képző-és Iparművészeti Egyesület a Kereskedelmi-és Hitelbank RT Kaposvári Fiókjában helyez el.
Az alapítványt támogató magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai, befizetései.
Egyéb források (pl. pályázatokon nyert pénzeszközök).
Az alapítvány nyitott, bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy bármikor csatlakozhat, befizetésével támogathat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért.
A csatlakozás, támogatás elfogadásáról, elutasításáról, a csatlakozás feltételeiről az alapítvány kuratóriuma dönt.


V.

Az alapítvány kezelő szerve:

1. Az alapítvány kezelő szerve: a 7 tagú kuratórium.
Elnök: Halmos Klára
Titkár: Pressingné Asztalos Mária
Tagjai: Hernesz János, Fodor Sándorné, Kovács Márta, Mészáros Ádám, Simonics Lászlóné.

2. A kuratórium tagjainak megbízatása 3 évre szól.
A megbízatás meghosszabbítható, bármikor visszavonható, illetve arról a kuratórium tagja bármikor lemondhat. A megbízatás lejárta, visszavonása vagy az arról történt lemondás folytán megüresedő kuratóriumi tagságra az alapító jelöli ki - az alapítványhoz csatlakoztak véleményének kikérésével - az újabb személyeket.

3. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, melyen írásban tájékoztatja az alapítót az éves munkáról, az alapítványi vagyon céloknak megfelelő kezeléséről és felhasználásáról, az alapítvány vagyonmérlegéről, közhasznúsági jelentéséről.
A kuratórium ülései nyíltak.
Az ülés - melyet az elnök hív össze az ülést megelőzően legalább nyolc nappal kézbesített, a napirendet is tartalmazó meghívóval - akkor határozatképes, ha a kuratóriumi tagoknak több, mint a fele jelen van.
A kuratórium ülésén a tagok személyes részvétele kötelező, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat.
A kuratórium határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4. Az ülésekről jegyzokönyv készül, melynek elkészítése a kuratórium titkárának feladata. A jegyzokönyvben rögzíteni kell a megjelenteket név szerint, a döntés pontos szövegét, a határozat ellen szavazókat név szerint. A személyekről szóló döntéseket a kuratórium az érdekelttel írásban közli a döntést követo 10 munkanapon belül.
A kuratórium további működési szabályait, létrehozandó eseti bizottságait maga határozza meg.

5. A közhasznú szervezet éves beszámolóját az elnök/titkár készíti elő, és a kuratórium hagyja jóvá. A jóváhagyott beszámolót közzé kell tenni a művésztelep hirdetőtábláján, és megjelenteti a www.sympozion.hu honlapon.

6. A bankszámla felett a kuratórium elnöke, V. Halmos Klára elnök aláírása jogosult rendelkezni.

7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői meg kell, hogy feleljenek az 1997. évi CLVI tv. összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezésének.

8. Az alapítvány iratait a kuratórium elnökénél/titkáránál az időpont előzetes egyeztetésével bárki megtekintheti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a PTK általános szabályai és az 1997. évi CLVI tv. rendelkezései az irányadóak.


Barcs, 2007. szeptember 19.
Vörös András
a Kapos ART Egyesület elnöke